Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลางจ้างจัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้แบบ online ที่สอดคล้องกับมาตรฐานยุโรป

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
โครงการ จ้างจัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้แบบ online ที่สอดคล้องกับมาตรฐานยุโรป
Common European Framework of Reference for Languages(CEFR) จำนวน 1 งาน


รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ