Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จํานวน 1 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ ครุภัณฑ์เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จํานวน 1 เครื่อง

 
 
รายละเอียด

 

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย