แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการงานปรับปรุงดาดฟ้าและหลังคา (อาคาร 15) จำนวน 1 งาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการ งานปรับปรุงดาดฟ้าและหลังคา (อาคาร 15) จำนวน 1 งาน
 
 
รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ