Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จํานวน 3 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการ ครุภัณฑ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จํานวน 3 รายการ

 
 
รายละเอียด

 

 

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย