แบบเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในหอพักร่มโพธิ์และหอพักปฐมนารี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในหอพักร่มโพธิ์และหอพักปฐมนารี


รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ