ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ (ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จกรณีบอกเลิกสัญญาจ้างและส่วนที่เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์
(ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็
จกรณีบอกเลิกสัญญาจ้างและส่วนที่เพิ่มเติม)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                     ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ (ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จกรณีบอกเลิกสัญญาจ้างและส่วนที่เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

                    เนื่องจาก  ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ