ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 50 ตัน จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

                     ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด ๕๐ ตัน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

                    เนื่องจาก ได้ตรวจสอบพบความคลาดเคลื่อนในเอกสารแนบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา โดยระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และชื่อผู้เสนอราคา ไม่ตรงกับรายละเอียดของรายการพิจารณา ซึ่งเป็นสาระสำคัญในแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ