Accessibility Tools

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพจํานวน 14 รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพจํานวน ๑๔ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

                 เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ สํานักงานอธิการบดี