Accessibility Tools

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิกและกระเช้าซ่อม ไฟฟ้า จํานวน 1 คัน

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิกและกระเช้าซ่อม ไฟฟ้า จํานวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   

                ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

                เนื่องจากมีผู้ผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว เพื่อให้มีการแข่งขันราคากันอย่างกว้างขวาง เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มหาวิทยาลัยขอยกเลิกประกาศประกวดราคาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคแรก 

                มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว 

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ