Accessibility Tools

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงดาดฟ้าอาคารศูนย์ฺวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงดาดฟ้าอาคารศูนย์ฺวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                     ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงดาดฟ้าอาคารศูนย์ฺวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

                    เนื่องจาก  มีข้อมูลคลาดเคลื่อนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ