Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนมาตรฐานคณะครุศาสตร์ จำนวน 7 ห้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนมาตรฐานคณะครุศาสตร์ จำนวน ๗ ห้อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                    ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนมาตรฐานคณะครุศาสตร์ จำนวน ๗ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น
                    ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนมาตรฐานคณะครุศาสตร์ จำนวน ๗ ห้อง จำนวน๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ที.เอส.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๑,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ