ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถนั่งส่วนกลาง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี จำนวน 1 ค้น (จัดซื้อรถยนต์ทดแทนของเดิม) (ครั้งที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถนั่งส่วนกลาง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ซีซี จำนวน ๑ ค้น (จัดซื้อรถยนต์ทดแทนของเดิม) (ครั้งที่ ๒)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                    ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถนั่งส่วนกลาง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๒,๕๐๐ ซีซี จำนวน ๑ ค้น (จัดซื้อรถยนต์ทดแทนของเดิม) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น
                    ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถนั่งส่วนกลาง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๒,๕๐๐ ซีซี จำนวน ๑ ค้น (จัดซื้อรถยนต์ทดแทนของเดิม) (ครั้งที่ ๒) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โตโยต้าเจริญการค้าราชบุรี(1961) จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ