ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 และเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒
และเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีโครงการ ซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒ และเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                    สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒ และเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จอมบึงคอมพิวเตอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ