ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถของหอพักคุรุวัฒนา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงจอดรถของหอพักคุรุวัฒนา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างโรงจอดรถของหอพักคุรุวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น
                    งานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถของหอพักคุรุวัฒนา จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาภัณฑ์ก่อสร้าง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ