ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อลิขสิทธิ์ระบบป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกองค์กร(Firewall)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อลิขสิทธิ์ระบบป้องกันภัยคุกคาม
จากภายนอกองค์กร(Firewall)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อการจัดซื้อลิขสิทธิ์ระบบป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกองค์กร(Firewall) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น
                    การจัดซื้อลิขสิทธิ์ระบบป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกองค์กร(Firewall) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ที.เอส.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ ๑๙๙๙ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ