Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 50 ตัน จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด ๕๐ ตัน จำนวน ๑ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


                    ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด ๕๐ ตัน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  เลขที่ ๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น
                    เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด ๕๐ ตัน จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ