ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบงาน 2D3D จำนวน ๑ ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบงาน 2D3D จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

                    ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบงาน 2D3D จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น
                    ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบงาน 2D3D จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท จอมบึงคอมพิวเตอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก.ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ