ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขและส่งเสริมสุุภาพผู้สูงอายุ จำนวน 1 ห้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขและส่งเสริมสุุภาพผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ห้อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

                    ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขและส่งเสริมสุุภาพผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น
                    ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขและส่งเสริมสุุภาพผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ห้อง จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนทวีทรัพย์การค้า (ขายส่ง,ขายปลีก.ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ