Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมระบบเครือข่าย 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมระบบเครือข่าย ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีโครงการ จ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมระบบเครือข่าย ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                    จ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมระบบเครือข่าย จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก.ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ