ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานไฟส่องสว่างมหาวิทยาลัยฯราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานไฟส่องสว่างมหาวิทยาลัยฯราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีหนังสือเชิญเชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างงานไฟส่องสว่างมหาวิทยาลัยฯราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                    ก่อสร้างงานไฟส่องสว่างมหาวิทยาลัยฯราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๕๘๔,๘๙๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ