ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศระบบซิลเลอร์ อาคารอำนวยการ จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศระบบซิลเลอร์ อาคารอำนวยการ จำนวน ๑ งาน
โดยวิธีคัดเลือก

                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีหนังสือเชิญเชวนสำหรับ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศระบบซิลเลอร์ อาคารอำนวยการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก นั้น
                    ซ่อมเครื่องปรับอากาศระบบซิลเลอร์ อาคารอำนวยการ จำนวน ๑ งาน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แคเรียร์(ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ