ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีหนังสือเชิญเชวนสำหรับ จ้างบำรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                    บำรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ