ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชิ้นงานนวัตกรรมต้นแบบเรื่องการพัฒนาระบบหุ่นยนต์ต้นแบบเคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับงานสำนักงานและประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชิ้นงานนวัตกรรมต้นแบบเรื่องการพัฒนาระบบหุ่นยนต์ต้นแบบ
เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับงานสำนักงานและประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                     ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีโครงการ จ้างทำชิ้นงานนวัตกรรมต้นแบบเรื่องการพัฒนาระบบหุ่นยนต์ต้นแบบเคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับงานสำนักงานและประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                    ทำชิ้นงานนวัตกรรมต้นแบบเรื่องการพัฒนาระบบหุ่นยนต์ต้นแบบเคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับงานสำนักงานและประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ระบบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โปรเจคทูยู จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ