ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์และกำหนดมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์และกำหนดมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                     ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างวิเคราะห์และกำหนดมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                    วิเคราะห์และกำหนดมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดิ อัลทิเมท ลีดเดอร์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ