ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอทิลแอลกอฮอล์ 95% สำหรับโครงการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จำนวน 5,000 ลิตร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอทิลแอลกอฮอล์ ๙๕% สำหรับโครงการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙)
จำนวน ๕,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                     ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีโครงการ ซื้อเอทิลแอลกอฮอล์ ๙๕% สำหรับโครงการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) จำนวน ๕,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                    เอทิลแอลกอฮอล์ ๙๕% สำหรับโครงการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) จำนวน ๕,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ โครงการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กรุงเทพ อุตสาหกรรม แอลกอฮอล์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๐,๐๕๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

 

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ