ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)จำนวน 5 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙)
จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                     ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุโครงการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                    วัสดุโครงการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เจริญศิลป์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๒,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ