ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้แบบ online ที่สอดคล้องกับมาตรฐานยุโรป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้แบบ online ที่สอดคล้องกับมาตรฐานยุโรป
Common European Framework of Reference for Languages(CEFR)
จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                     ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้แบบ online ที่สอดคล้องกับมาตรฐานยุโรป Common European Framework of Reference for Languages(CEFR) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                    จัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้แบบ online ที่สอดคล้องกับมาตรฐานยุโรป Common European Framework of Reference for Languages(CEFR) จำนวน ๑ งาน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟท์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ