Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องบริการให้คำปรึกษา จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องบริการให้คำปรึกษา จำนวน 1 งาน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

                  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีหนังสือเชิญชวนสําหรับ จ้างปรับปรุงห้องบริการให้ คําปรึกษานักศึกษา จํานวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

                  จ้างปรับปรุงห้องบริการให้คําปรึกษานักศึกษา จํานวน 1 งาน จํานวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ณพวินท์ อลูมิเนียม จํากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 250,000.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ