Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประจำห้องปฏิบัติการจำนวน 1 รายการ โต๊ะปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประจำห้องปฏิบัติการจำนวน ๑ รายการ
โต๊ะปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ (ครั้งที่ ๒)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                  ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประจำห้องปฏิบัติการจำนวน ๑ รายการ โต๊ะปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น
                  ครุภัณฑ์เก้าอี้ประจำห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ รายการ โต๊ะปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคอนโซล ๑ รายการ จำนวน ๒ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอฟ.ที.เอ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

  

  ที่มา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม