ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงตากผ้าของหอพักคุรุวัฒนา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงตากผ้าของหอพักคุรุวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

                  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีหนังสือเชิญชวนสําหรับ จ้างก่อสร้างโรงตากผ้าของ หอพักคุรุวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                  งานก่อสร้างโรงตากผ้าของหอพักคุรุวัฒนา
จํานวน งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แสงอรุณพูนทวีคอนสตรัคชั่น จํากัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

  
 

  ที่มา : งานหอพักนักศึกษา