ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสีตัวถังและระบบภายในรถยนต์บัส ทะเบียน 40-0192 ราชบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสีตัวถังและระบบภายในรถยนต์บัส
ทะเบียน ๔๐-๐๑๙๒ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                     ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสีตัวถังและระบบภายในรถยนต์บัส ทะเบียน ๔๐-๐๑๙๒ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                    งานซ่อมปรับปรุงสีตัวถังและระบบภายในรถยนต์บัส ทะเบียน ๔๐-๐๑๙๒ ราชบุรี ๑ งาน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหกิจยนต์(๑๙๘๖) จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ