ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในหอพักร่มโพธิ์และหอพักปฐมนารี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ในหอพักร่มโพธิ์และหอพักปฐมนารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                     ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในหอพักร่มโพธิ์และหอพักปฐมนารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น
                    งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในหอพักร่มโพธิ์และหอพักปฐมนารี ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แก่ หจก. นริศษรา อิเลคทริคอล ซิสเต็ม เอ็นจิเนีย (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ