ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จํานวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จํานวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
 

                  ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จํานวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2565 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นั้น
                  จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จํานวน 1 งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท นากาอินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด (ขายส่ง, ให้บริการ ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,390,000.00 บาท (เจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

  
 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ