Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จํานวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จํานวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
 

                  ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุง สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จํานวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นั้น 

                  ก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จํานวน 1 งาน จํานวน 1 โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท กรีนทั้มบ์ จํากัด (ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น 24,999,000.00 บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

  
 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ