Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน 160 ตารางวา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน 160 ตารางวา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

                  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีหนังสือเชิญชวนสําหรับ ซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน 160 ตารางวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

                  ซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน 160 ตารางวา จํานวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางพัชรินทร์ ชมเดช โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,600,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

  
 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ