Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 19 รายการ (ครั้งที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 19 รายการ (ครั้งที่ 2)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                  ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 19 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคา จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 2/2565 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นั้น 

                  ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จํานวน 19 รายการ (ครั้งที่ 2) จํานวน 1 โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท มาร์คาโต้ มิวสิค จํากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น 3,075,000.00 บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

  
 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ