Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาแพทย์แผนไทย จํานวน 8 รายการ

ประกาศวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาแพทย์แผนไทย จํานวน 8 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                  ตามประกาศ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาแพทย์แผนไทย จํานวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 1/2565 ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 นั้น
                  ครุภัณฑ์สาขาวิชาแพทย์แผนไทย จํานวน 1 โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตติ้งเยนเนอรัลซัพพลาย จํากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น 520,000.00 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

  
 

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย