ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

                     ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และเอกสารจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ ๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น
                    งานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พรวิเศษ วิศว์ จำกัด (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ