ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ระบบ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีโครงการ ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                    ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ระบบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ที.เอส.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ 1999 จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ