Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบปฏิบัติการซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบปฏิบัติการซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                    ระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ จำนวน ๑๐๐ License ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด(ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิน ๒๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ