Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับเช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                    สายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำรอง จำนวน ๑ วงจร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ