ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

                      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระรอกใหม่ทั่วประเทศ มีความรุนแรงในหลายพื้นที่ และจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ประกอบกับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564
                      เพื่อความปลอดภัยทางสุขภาพและเฝ้าระวังป้องกัน นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามิให้เกิดความเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนจึงขอแจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนตามปกติในสถานศึกษาแบบ On Site เป็นวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 และระหว่างวันที่ 14-28 มิถุนายน 2564 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ด้วยระบบ Microsoft Teams ทุกระดับชั้นเรียน หากมีการเปลี่ยนแปลงจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ทางโรงเรียนจะแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทราบทาง www.mcru.ac.th และทางเพจ Facebook โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

รายละเอียด

    ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง