Accessibility Tools

ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ มาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                      ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 12) ข้อ 5 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวงพิจารณาดำเนินการนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของนักศึกษาและผู้ปกครอง
                      อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10(2) และข้อ 34 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2556 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการเรียกเก็บคำธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 และมติเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คราวประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงประกาศ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังนี้
                      ข้อ 1 ลดค่าบำรุงการศึกษา ร้อยละ 10 จากค่าบำรุงการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
                      ข้อ 2 ยกเว้นค่าปรับกรณีชำระค่าลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด ในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
                      ข้อ 3 สำหรับนักเรียนที่เป็นบุตรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ให้จ่ายค่าบำรุงการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบีง ว่าด้วยการเรียกเก็บคำธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงการศึกษา (สำหรับบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง) ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์   2563
                      ข้อ 4 หากนักเรียนตามข้อ 1 ชำระคำบำรุงการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1/2564 ไปก่อนหน้าประกาศฉบับนี้ โรงเรียนสาธิตฯ จะดำเนินการตรวจสอบและคืนเงินส่วนลดร้อยละ 10 ให้ในภายหลัง
                      ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ คำวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด


ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด

    ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง