คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบ Online Active Learning ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบ Online Active Learning
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : ศูนย์จัดการเรียนรู้ Active Learning