Accessibility Tools

ประชาสัมพันธ์การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำประจำปีการศึกษา 2564 ของ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ทั่วประเทศมีความรุนแรง ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เห็นชอบการเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความห่วงใยความปลอดภัยด้านสุขภาพและระวังป้องกันนักเรียน ครู บุคลากร จึงประชาสัมพันธ์
                   1) วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 เป็นการเรียนแบบ On-Line โดยครูจัดการเรียนรู้อยู่ที่บ้าน นักเรียนเรียนรู้อยู่ที่บ้านโดยห้ามเดินทางไปโรงเรียนโดยเด็ดขาด
                   2) วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นการเรียนแบบ On-Site นักเรียนและครูพบปะกันที่โรงเรียน

                   ทั้งนี้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทางโรงเรียน จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

 
  ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง