Accessibility Tools

ประชาสัมพันธ์ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีศูนย์ให้คำปรึกษา ณ สำนักงานหอพัก

                   ประชาสัมพันธ์ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีศูนย์ให้คำปรึกษา สามารถไปรับคำปรึกษาหรือใช้บริการได้ ตั้งแต่เวลา 16.30-20.30 น. ณ สำนักงานหอพัก
                   1. มีบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
                   2.ให้บริการรับคำปรึกษาปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
                   3.การปฏิบัติตัว และการเตรียมตัว ก่อนและหลังรับวัคซีน
                   4.อื่นๆ
                   ปล.สามารถมารับบริการได้ทั้ง บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทุกคน

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา