โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลื่อนวันเปิดภาคเรียน จากกำหนดวันที่ 1 มิถุนายน 2564

                   ตามกำหนดการเดิมที่ทางโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกำหนดวันเปิดเรียนออนไลน์วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ขอประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียน (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯวันที่ 28 พฤษภาคม 2564) เนื่องจากทางโรงเรียนกำลังเร่งดำเนินการทำหนังสือขออนุญาตเพื่อดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดราชบุรี
                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสร้างห้องเรียนใน MSTeam เรียบร้อยแล้ว นักเรียนสามารถเข้าระบบเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับช่องทางการเรียนออนไลน์ในภาคเรียนที่ 1/2564
                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดห้องเรียน

                   หากกำหนดการมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

                   ติดตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

 

  ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง