สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มช่องทางบริการช่วยค้นคว้าบทความวิจับ บทความวิชาการ และยืมวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

                   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มช่องทางบริการช่วยค้นคว้าบทความวิจับ บทความวิชาการ และยืมวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โดยสามารถแสกน QR Code ด้านล่างได้เลยค่ะ  บริการช่วยค้นคว้าบทความ


 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ