แบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบที่ 2

                   ขอเชิญ บุคลากร นักศึกษา และ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรอบแบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 รอบที่ 2