Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3) (12 พ.ค. - 8 มิ.ย. 64 *หลังจากได้รับการสัมภาษณ์แล้ว 3 วันทำการ)

                   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3) (12 พ.ค. - 8 มิ.ย. 64 *หลังจากได้รับการสัมภาษณ์แล้ว 3 วันทำการ)


รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน